Splošni pogoji

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine https://sveterotike.si/

     

V povezavi z obiskano spletno trgovino https://sveterotike.si/ ter nakupom izdelkov na njej, veljajo naslednji splošni pogoji poslovanja:

Prodajalec oziroma ponudnik spletne trgovine

SPLETNA TRGOVINA DAMJAN MUHVIČ S.P.

Rupa 25

4000 Kranj

Matična številka: 3308219000

Davčna številka: SI 68534817

email: [email protected]

(v nadaljevanju: »podjetnik«  oz. »družba«)

   

Podjetnik SPLETNA TRGOVINA DAMJAN MUHVIČ S.P. je bil dne 3. 4. 2008 vpisan pri AJPES, izpostava Kranj kot samostojni podjetnik.

Podjetnik je zavezanec k plačilu davka na dodano vrednost (DDV).

      

Uvodne definicije pojmov

 • Spletna trgovina https://sveterotike.si/ (v nadaljevanju: spletna trgovina): pomeni spletna trgovina, ki je dostopna na povezavi https://sveterotike.si/ skupaj s pripadajočimi podomenami in strežniško ter drugo infrastrukturo, na kateri je kupcu na voljo ponudba spletne trgovine,
 • SPLETNA TRGOVINA DAMJAN MUHVIČ S.P. (v nadaljevanju: »podjetnik«  oz. »družba«): je razvijalec in ponudnik spletne trgovine in prodajalec povezanih  izdelkov ter storitev, ki so navedeni na različnih delih spletne trgovine.
 • Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine https://sveterotike.si/ (v nadaljevanju: Splošni pogoji): s temi Splošnimi pogoji družba ureja sklepanje pogodb na daljavo s potrošniki prek svetovnega spleta v zvezi z nakupom blaga/storitev iz ponudbe spletne trgovine, kar skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov, Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu in Zakonom o elektronskih komunikacijah, ter drugimi zakonskimi ter podzakonskimi akti predstavlja storitev informacijske družbe, ter terja, da družba potrošniku nudi tu zajete informacije. Zadnja različica teh Splošnih pogojev je trajno objavljena na povezavi: https://sveterotike.si/splosni-pogoji,
 • ponudba spletne trgovine: zajema ponudbo blaga, blaga z digitalnimi elementi, ponudo digitalnih vsebin in ponudbo storitev, ki jih družba sama oz. s pomočjo svojih partnerjev v spletni trgovini nudi potrošnikom za nakup na daljavo. Ponudba spletne trgovine vselej predstavlja ponudbo, ki je bila na dan nakupa na voljo potrošniku v spletni trgovini ter je obsegala glavne značilnosti blaga, vsebin ali storitev v obsegu, ki ustreza nosilcu podatkov in blagu, vsebinam oziroma storitvam;
 •  digitalna vsebina: so podatki, ki nastanejo oziroma so dobavljeni v digitalni obliki preko spletne trgovine oziroma njenih delov in tvorijo del ponudbe spletne trgovine. V primeru nakupa digitalnih vsebin gre lahko za enkratni prenos oziroma nepretrgano dobavo izbrane vsebine, odvisno od navedb in opredelitev, ki so navedene v ponudbi/opisu posamezne digitalne vsebine v ponudbi spletne trgovine,
 • digitalna storitev: pomeni storitev, ki potrošniku omogoča ustvarjanje, obdelavo ali hrambo podatkov v digitalni obliki ali dostop do njih, ali storitev, ki omogoča izmenjavo podatkov v digitalni obliki ali katero koli drugo obliko interakcije s temi podatki, ki jih naložijo ali ustvarijo potrošnik ali drugi uporabniki te storitve,
 • funkcionalnost je zmožnost blaga, digitalne vsebine ali digitalne storitve, da opravlja svoje funkcije glede na svoj namen,
 • interoperabilnost je zmožnost blaga, digitalne vsebine ali digitalne storitve, da deluje s strojno ali programsko opremo, ki se razlikuje od tiste, s katero se digitalna vsebina ali digitalne storitve iste vrste običajno uporabljajo,
 • obiskovalec spletne trgovine (v nadaljevanju: uporabnik oziroma obiskovalec): je oseba, ki je obiskala oziroma navigira po spletni trgovini in njenih podstraneh,
 • nakup: sklenitev pogodbe na daljavo za nakup izbranih izdelkov preko oddaje spletnega naročila po objavljeni ceni, z opisi in specifikacijami iz ponudbe spletne trgovine in v skladu s pogoji ter določili Splošnih pogojev, ki so veljali v času oddaje naročila,
 • potrošnik: skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov je potrošnik fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti,
 • kupec: je uporabnik, ki je na spletni trgovini uspešno opravil nakup. V kolikor kupec ne ustreza definiciji potrošnika (npr. nakup na spletni trgovini opravi pravna oseba), družba takemu kupcu ni dolžna nuditi tistih jamstev, ki jih skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov te Splošni pogoji podeljujejo potrošnikom. V takih primerih si družba pridržuje pravico, da po opravljeni oddaji naročila obvesti takšnega kupca o tem, kateri deli teh Splošnih pogojev veljajo oziroma urejajo njuno razmerje, tak kupec pa se lahko nato odloči ali vztraja pri naročilu,
 • izdelek / storitev / produkt / blago: vsaka premična stvar ali storitev v ponudbi spletne trgovine, kar vključuje tudi digitalne vsebine ali digitalne storitev oziroma blago, ki je z digitalnimi vsebinami oziroma storitvami medsebojno povezano na način, da blago brez te digitalne vsebine ali digitalne storitve ne bi moglo opravljati svoje funkcije
 • resni izpadi delovanja: so izpadi, ki imajo za posledico nedelovanje spletne trgovine ter povezanih podomen, ki lahko povzročijo nedostopnost spletne trgovine (in s tem morebitnih digitalnih vsebin, ki se glede na njihov opis nudijo nepretrgoma),
 • namenski del spletne trgovine: posebni del spletne trgovine (oziroma integriran namenski vtičnik ali platforma), kjer so lahko kupcu na voljo digitalne vsebine/storitve po njihovem nakupu, v kolikor del ponudbe spletne trgovine omogoča nakup oz. dobavo takšnih pretočnih ali drugače zamejenih digitalnih vsebin/storitev. Namenski del spletne trgovine je (v kolikor je to opredeljeno v teh Splošnih pogojih oz. opisu posamezne digitalne vsebine/storitve) lahko kupcu na voljo pod posebnimi pogoji (npr. ob uspešno ustvarjenem uporabniškem računu, plačilu mesečnega prispevka, ipd.).
 • Zakon o varstvu potrošnikov: pomeni Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) (Uradni list RS, št. 130/22) skupaj z morebitnimi kasnejšimi posodobitvami.

   

Sklenitev prodajne pogodbe in veljavnost ter uporaba teh Splošnih pogojev

Te Splošni pogoji predstavljajo prodajno pogodbo med družbo in kupcem, ki jo kupec v zvezi z izbranimi izdelki z družbo sklene na podstrani svoje košarice v trenutku nakupa, torej kadar klikne na gumb »Kupi sedaj« oziroma na primerljiv gumb za nakup izdelkov oziroma oddajo naročila, ki je kot tak označen na zadnjem koraku nakupa (kot je podrobneje opisano v razdelku »Potek nakupa na spletni trgovini in tehnični postopki za sklenitev pogodbe«) in s tem na vnesenem elektronskem naslovu (oz. na elektronskem naslovu, ki je povezan z njegovim registriranim uporabniškim računom, kadar nakup opravi kot registriran uporabnik spletne trgovine) prejme potrdilo prejemu in potrditvi naročila.

Kupce vljudno naprošamo, da si skrbno preberejo tu zajeta določila pred izvedbo vsakršnega nakupa v spletni trgovini.

Kupca vselej zavezuje le zadnja različica teh Splošnih pogojev, ki je veljavna v trenutku nakupa in je bila kot taka vselej dostopna na povezavi https://sveterotike.si/splosni-pogoji. Že opravljeni nakupi se bodo vedno presojali v skladu s Splošnimi pogoji, ki so veljali v času posameznega nakupa.

Vsi nakupi, ki so bili izvedeni pred 26. 1. 2023 (t.j. pred uveljavitvijo novega Zakona o varstvu potrošnikov-1), se bodo presojali skladno z določili zadnje uradne različice Zakona o varstvu potrošnikov, ki je bila v veljavi do tega dne (t.j. skladno z določili ZVPot in ne ZVPot-1).

V kolikor pride do neskladja med določili teh Splošnih pogojev in drugimi morebitnimi določili, ki so bila morda objavljena na podstraneh spletne trgovine oz. drugod, se uporabijo določila, ki vsebovana v teh Splošnih pogojih.

V kolikor pristojno sodišče ali drug pristojni organ odloči, da je katerakoli določba teh Splošnih pogojev v smislu posamičnega nakupa na daljavo (t.j. pogodbenega razmerja s potrošnikom, ki je z nakupom vstopil v pogodbeno razmerje z družbo, ki ga urejajo te Splošni pogoji) nična ali kako drugače neizvršljiva, ostanejo preostala določila teh Splošnih pogojev v veljavi, v kolikor je to mogoče.

Nobeno določilo v teh Splošnih pogojih ne ustvarja odnosa zastopanja ali partnerstva med družbo in obiskovalcem spletne trgovine oziroma kupcem.

Te Splošni pogoji ne urejajo varstva osebnih podatkov ter rabe piškotkov v zvezi s spletno trgovino, ter ne ponujajo informacij po 13. členu Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR), pač pa je to področje opredeljeno v Splošnih informacijah o varstvu osebnih podatkov, ki so objavljene na povezavi: https://sveterotike.si/izjava-o-varovanju-osebnih-podatkov.

      

Dostop do spletne trgovine in odgovornost glede nemotenega delovanja spletne trgovine

Za obisk in uporabo spletne trgovine obiskovalec potrebuje lastno komunikacijsko sredstvo oziroma napravo z ustrezno strojno in programsko opremo, ki omogoča prenašanje, prikazovanje ter izmenjevanje podatkov in informacij preko spleta.

Obisk in uporaba spletne trgovine sta brezplačna (z izjemo običajnih in predvidljivih stroškov, ki obiskovalcu nastajajo ob uporabi komunikacijskega sredstva, kot na primer plačilo električnega priključka, internetne povezave, zakupa mobilnih podatkov, ipd.).

Odgovornost za pravilno delovanje, uporabo in zaščito lastnega komunikacijskega sredstva oziroma naprave (npr. varnost gesel, varnost poštnega predala, preko katerega si obiskovalec z družbo izmenjuje ključna sporočila v zvezi z nakupom, nalaganje posodobitev brskalnika in druge programske opreme, ipd.) je na strani obiskovalca.

Kljub vztrajnemu prizadevanju družbe, da bi možnost dostopa in delovanje spletne trgovine ponujala v pričakovani, varni, neovirani in pravilni obliki, lahko v smislu zadržanega delovanja in nezmožnosti dostopanja do spletne trgovine nastopijo izpadi, ki so zunaj vplivnega območja družbe in v zvezi s katerimi družba ne prevzema odgovornosti.

Družba posledično obiskovalcem ne odgovarja v zvezi z omejeno ali ukinjeno razpoložljivostjo spletne trgovine ter v zvezi z morebitnimi posledicami izpadov njenega delovanja (razen kot je v primeru morebitne nerazpoložljivosti digitalnih vsebin oziroma storitev izrecno opredeljeno v razdelku »Dostopanje do digitalnih vsebin/storitev in dovoljeni ter resni izpadi delovanja«), na kar obiskovalec pristane z obiskom in uporabo spletne trgovine.

Družba si v primeru izpadov delovanja spletne trgovine pridržuje pravico do preklica vseh naročil, ki so bila izvedena v času delnega ali popolnega nedelovanja spletne trgovine, pri čemer bo družba v takih primerih vselej obvestila vse obiskovalce, ki so svoja naročila takrat veljavno oddali o tem, in se z njimi v čim krajšem času posamično dogovorila o vračilu kupnine oziroma izvedbi dostave izdelkov.

   

Jezikovne različice spletne trgovine in jezik poslovanja

Vsebine spletne trgovine so slovenskim potrošnikom na voljo v slovenskem jeziku, pri čemer družba z njimi v tem jeziku vrši tudi svoje poslovanje.

Družba sledi in udejanja splošno načelo popolnega in enakovrednega dostopa vsakega potrošnika do spletne trgovine ter se prizadeva vse potrošnike obravnavati enako, ne glede na njihovo državljanstvo ali kraj bivanja. Morebitna izjema od napisanega se lahko pojavi v povezavi s posebnimi prodajnimi pogoji (npr. glede licenčnih omejitev pri nakupu digitalnih vsebin, objektivnih razlogov glede dostopnosti plačilnih metod, ipd.) oziroma glede omejenega nabora držav, v katere družba dostavlja svoje blago (oz. v katerih družba nudi svoje storitve), kot je natančneje opredeljeno v zadevnih razdelkih teh Splošnih pogojev.

V kolikor bi obiskovalec želel prostovoljno dostopati do morebitne druge jezikovne različice spletne trgovine in je takšna različica že veljavno objavljena na spletu, lahko obiskovalec to stori tako, da v svojem brskalniku končnico povezave do spletne trgovine spremeni iz ».si« v končnico druge izbrane jezikovne različice spletne trgovine oziroma na drug splošno uveljavljen in pričakovan način (npr. tako, da klikne na podobo tuje zastave, ki mu je morda na voljo na zadevnem delu spletne trgovine).

Obiskovalec lahko prosto in po lastni presoji preide na morebitno drugo jezikovno različico spletne trgovine ter tam opravi nakup.

Nakupi, ki so izvedeni v povezavi s ponudbo na morebitnih drugih jezikovnih različicah spletne trgovine se bodo običajno presojali na podlagi splošnih pogojev, ki so objavljeni na zadevni jezikovni različici spletne trgovine, v kolikor je potrošnik rezident zadevne države in mu je družba aktivno oglaševala svoje blago oziroma storitve.

   

Spremembe teh Splošnih pogojev

Ob spremembah funkcionalnosti spletne trgovine, nastopu novih zakonskih zahtev ali v vseh drugih upravičljivih primerih, lahko pride do potrebe po spremembi teh Splošnih pogojev.

V kolikor bodo te Splošni pogoji spremenjeni, bo družba obiskovalce oziroma kupce o tem obvestila preko običajnih elektronskih komunikacijskih kanalov oziroma s pomočjo obvestila, ki ga bo pravočasno objavila na spletni trgovini oziroma na svojih uradnih profilih na socialnih omrežjih.

Objava zgornjega obvestila in dejstvo, da je kupec oddal novo naročilo po spremembi teh Splošnih pogojev, predstavljajo kupčevo soglasje k zadevni spremembi teh Splošnih pogojev.

V kolikor se kupec ne strinja s spremembo teh Splošnih pogojev je dolžan družbo o tem obvestiti najkasneje do oddaje novega naročila po spremenjenih Splošnih pogojih, pri čemer ima družba v takih primerih pravico, da zavrne poslovanje s takim kupcem oziroma odstopi od sklenjene pogodbe v odstopnem roku, ki je pred tem usklajen s kupcem.

Na podstrani https://sveterotike.si/splosni-pogoji spletne trgovine bodo sicer vedno objavljeni zgolj tisti Splošni pogoji, ki veljajo v času nakupa.

Informacije, ki so navedene v razdelku »Predhodne informacije in informacije, ki jih družba nudi kot ponudnica storitve informacijske družbe« v primeru nakupa tvorijo sestavni del pogodbe med družbo in kupcem in se lahko kot take naknadno (t.j. po opravljenem nakupu) spremenijo le z izrecnim soglasjem obeh pogodbenih strank.

   

Hramba in dostop do besedila teh Splošnih pogojev

Družba trajno hrani to (zadnjo) in pretekle različice teh Splošnih pogojev. Vsak kupec lahko kadarkoli od družbe zahteva, da mu ta posreduje tiste Splošne pogoje, ki so veljali ob njegovem nakupu. Le te mu družba posreduje brezplačno na trajnem nosilcu, zadevni Splošni pogoji pa predstavljajo veljavno pogodbo med kupcem in družbo.

V zgoraj navedenem primeru se lahko kadarkoli obrnete na družbo tako, da v zvezi s tem pošljete:

                  SPLETNA TRGOVINA DAMJAN MUHVIČ S.P.

                  Rupa 25

                  4000 Kranj

    

Pogoji nakupa digitalnih vsebin/storitev

Ta razdelek Splošnih pogojev ureja nakup in dobavo oz. dostopanje do digitalnih vsebin/storitev v ponudbi spletne trgovine.

Ta del Splošnih pogojev ter opise oz. specifikacije digitalnih vsebin/storitev lahko spremenimo na način, ki ne bo bistveno poslabšal kupčevega položaja in s tem zmanjšal njegovih pravic in ugodnosti, ki mu pripadajo na podlagi kupljene digitalne vsebine/storitve, torej pretekle različice teh Splošnih pogojev in opisa/specifikacije zadevne vsebine/storitve.

Določbe tega razdelka se skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov ne uporabljajo za digitalno vsebino ali digitalno storitev iz ponudbe spletne trgovine, ki je vključena v blago z digitalnimi elementi ali je z njim medsebojno povezana in ki se zagotavlja z blagom v skladu s prodajno pogodbo za to blago, ne glede na to, ali tako digitalno vsebino ali digitalno storitev dobavlja prodajalec ali tretja oseba.

V vseh takih primerih veljajo določila Zakona o varstvu potrošnikov in zadevni razdelki teh Splošnih pogojev, ki urejajo skladnost blaga z digitalnimi elementi in druge vidike nakupa oz. odgovornosti v zvezi z nakupom fizičnega blaga oz. blaga z digitalnimi elementi.

    

Sklenitev pogodbe za nakup digitalne vsebine/storitve

 V kolikor so v ponudbi spletne trgovine v času izvedbe nakupa kupcu na voljo digitalne vsebine oz. digitalne storitve, lahko kupec v zvezi z njimi izvede nakup (kot je natančneje opisano v razdelku »Potek nakupa na spletni trgovini in tehnični postopki za sklenitev pogodbe«), pri čemer je skladno z določili teh Splošnih pogojev in v obsegu/po specifikaciji, ki je navedena v opisu posamezne kupljene digitalne vsebine/storitve, s tem med kupcem in družbo sklenjena pogodba o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve. Po tej pogodbi družba potrošniku posledično proti plačilu dobavi zadevno digitalno vsebino oz.  digitalno storitev, kot je navedeno v opisu zadevne digitalne vsebine/storitve oziroma v nadaljevanju. Skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov se kot pogodba o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve šteje tudi:

 • pogodba, s katero se kupec zaveže, da bo podjetju posredoval osebne podatke, razen če družba osebne podatke, ki jih je posredoval kupec, obdeluje izključno za namen dobave digitalne vsebine ali digitalne storitve v skladu z navedenim zakonom ali za to, da lahko družba izpolni pravne zahteve, ki veljajo zanj, in družba teh podatkov ne obdeluje za noben drug name,
 • pogodba, s katero je digitalna vsebina ali digitalna storitev razvita v skladu z navodili potrošnika,
 • ter pogodba glede nakupa materialnih nosilcev podatkov, ki služijo izključno kot nosilci digitalne vsebine (npr. nakup CD-ja za namestitev programske opreme, ipd.), ki je sklenjena z nakupom oz. oddajo naročila preko spletne trgovine ali njenih namenskih podstrani (npr. z vnosom elektronskega naslova za namene brezplačne dobave digitalne vsebine/storitve), pri čemer tovrstno pogodbo prav tako urejajo te Splošni pogoji. 

   

Dobava digitalne vsebine/storitve

Po uspešno izvršenem nakupu (oz. pod pogojem, da je kupec prav tako uspešno ustvaril uporabniški račun, v kolikor namenski del spletne trgovine to zahteva) in izboru ter oddaji naročila v zvezi z digitalno vsebino, bo družba kupcu nepotrebnega odlašanja poslala, bodisi na njegov naslov fizično platformo oz. medij za dostop do digitalne vsebine, bodisi na njegov elektronski naslov poslala:

 • digitalno vsebino/storitev v formatu, ki je bil naveden v opisu iz ponudbe spletne trgovine,
 • bodisi dostopno povezavo do digitalne vsebine/storitve,
 • bodisi navodila in dostopne podatke za prenos digitalne vsebine/storitve oz. za dostopanje do vsebin na namenskem delu spletne trgovine.

Šteje se, da je sredstvo za dostop/prenašanje digitalne vsebine/storitve oz. fizična oziroma virtualna platforma za dostopanje do digitalne vsebine/storitve s strani potrošnika tista, ki je navedena v opisu zadevne digitalne vsebine/storitve.

V kolikor opis digitalne vsebine/storitve ne vključuje omembe sredstva za dostop/prenašanje digitalne vsebine/storitve oz. fizične oziroma virtualne platforme za dostopanje, se šteje, da je sredstvo za dostop/prenašanje digitalne vsebine/storitve oz. fizična oziroma virtualna platforma za dostopanje do digitalne vsebine/storitve spletna trgovina oz. operacijski sistem, fizična oziroma virtualna platforma ali drugo operacijsko/tehnično sredstvo, ki se običajno uporablja za dostopanje do digitalne vsebine/storitve glede na njeno naravo in format (npr. programi za branje datotek Word, pdf, vtičniki za prenos pretočnih vsebin preko brskalnika, programska oprema za predvajanje mp3 zapisov, ipd.).

V kolikor je glede digitalne vsebine/storitve predviden drug način dobave, bo to vselej navedeno v opisu zadevne digitalne vsebine/storitve v ponudbi spletne trgovine oz. v teh Splošnih pogojih.

V kolikor dobava v zgoraj navedeni obliki v trenutku nakupa zaradi tehničnih ali drugih objektivnih razlogov ne bo možna, bo družba dobavo v najkrajšem času izvedla na drug primeren način, ki bo usklajen s kupcem, kupec pa bo v tem času lahko odstopil od pogodbe po zadevnih določilih teh Splošnih pogojev, ki urejajo postopanje v primeru neskladnosti blaga/digitalne vsebine/storitve.

   

Dostopanje do digitalnih vsebin/storitev in dovoljeni ter resni izpadi delovanja

V kolikor del ponudbe spletne trgovine omogoča tudi nakup oz. dobavo digitalnih vsebin/storitev, ki so po nakupu potrošniku na voljo zgolj na namenskem delu spletne trgovine, je uporaba in dostopanje do takšnih digitalnih vsebin/storitev lahko povezana s plačilom pristopnine oziroma druge oblike plačila za uporabo in dostopanje do tovrstnih pretočnih vsebin/namenskega dela spletne trgovine, kot bo vselej predhodno navedeno v opisu tovrstnih digitalnih vsebin/storitev ozirom v teh Splošnih pogojih.

V primeru resnega izpada delovanja, ki vpliva na dostopnost zakupljenih digitalnih vsebin/storitev v namenskem delu spletne trgovine oz. na možnost resnih motenj dostopanja do zakupljenih digitalnih vsebin (t.j. na delovanje namenskega dela spletne trgovine), bo družba vpletenim kupcem nudila kompenzacijo v smislu vračila kupnine / mesečnega prispevka v sorazmernem delu resnega izpada delovanja.

   

Informacije o združljivosti in interoperabilnosti digitalnih vsebin/storitev

Kupec za dostopanje/zagon oz. drugačno koriščenje digitalnih vsebin/storitev potrebuje (odvisno od tipa digitalne vsebine/storitve) vsaj omrežno napravo oz. CD/DVD ali drug bralnik oz. USB vhod in vso drugo običajno strojno opremo ter programsko opremo (npr. brskalnik Chrome oz. Safari, običajno programsko opremo za zagon video posnetkov formata MP4 oz. AVI ali zvočnega formata mp3 oz. .wav, ipd.), ki se jo običajno povezuje s koriščenjem zadevne digitalne vsebine/storitve oz. kot to logično izhaja iz formata oz. tipa in narave digitalne vsebine/storitve.

Digitalne vsebine in storitve so načeloma združljive in interoperabilne z operacijskimi sistemi Microsoft in MacOS ter drugimi napravami, ki podpirajo delovanje programov za zagon, odpiranje in branje/predvajanje zadevnega tipa digitalne vsebine, v kolikor različice takšnih programov podpirajo zadevni format digitalne vsebine/storitve.

V kolikor digitalne vsebine/storitve vsebujejo posebne zahteve glede zagona, dostopa ali koriščenja, so takšne okoliščine navedene v opisu zadevne digitalne vsebine/storitve v ponudbi spletne trgovine v času njihovega nakupa oz. na namenskem delu spletne trgovine.

Kupec lahko svoja vprašanja o združljivosti in interoperabilnosti digitalnih vsebin/storitev naslovi na družbo preko elektronskega naslova, ki je naveden na začetku tega dokumenta.

   

Neskladnost digitalnih vsebin

Družba je odgovorna za morebitno neskladnost (t.j. dejstvo, da digitalna vsebina nima objektivnih oziroma subjektivnih lastnosti) v skladu s 110., 111., 112., 113. in 114. členom Zakona o varstvu potrošnikov:

 • v primeru enkratno dobavljivih digitalnih vsebin (npr. spletne knjige, priročniki, ipd.): v kolikor je takšna neskladnost obstajala v času dobave vsebine in se je pokazala v 2 letih od dobave digitalne vsebine ali digitalne storitve
 • v primeru nepretrgano dobavljive digitalne vsebine (npr. dostop do portala, video vsebin, ipd.): ki je nastala ali se pokazala v obdobju, v katerem je bilo treba v skladu s temi Splošnimi pogoji oziroma zadevno ponudbo dobaviti digitalne vsebine ali digitalne storitve.

  

Odstop od pogodbe glede nakupa digitalnih vsebin

Kupec lahko zahteva sorazmerno znižanje kupnine v povezavi s kupljeno digitalno storitvijo oz. digitalno vsebino oziroma odstopi od pogodbe, v kolikor je v zvezi z neskladnostjo obvestil družbo in družba zadevne neskladnosti ni izpolnila, kot to narekujejo členi 118., 119. in 120. Zakona o varstvu potrošnikov.

Ne glede na zgoraj napisano, lahko kupec odstopi od pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve le, če neskladnost ni neznatna. Dokazno breme glede tega, ali je neskladnost neznatna, nosi družba.

Vrednost sorazmernega znižanja kupnine je sorazmerna zmanjšanju vrednosti digitalne vsebine ali digitalne storitve, dobavljene kupcu, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo digitalna vsebina ali digitalna storitev imela, če bi bila skladna.

Skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov se lahko kupnina zniža za obdobje, ko skladnost digitalne vsebine ali digitalne storitve ni bila zagotovljena.

Kupec lahko uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve z izjavo, s katero obvesti družbo, da odstopa od te pogodbe. Izjavo lahko kupec posreduje družbi na elektronski naslov, ki je objavljen na začetku tega dokumenta oziroma se glede odstopa posluži obrazca ter fizičnega naslova, kot je natančneje opredeljeno v zadevnem delu razdelka »Odstop od pogodbe« teh Splošnih pogojev.

Glede drugih določil, povezanih z vračilom kupnine in obstojem stvarnih napak ter obveščanja, se smiselno uporabljajo drugi razdelki teh Splošnih pogojev, ki sicer veljajo za fizične izdelke oz. blago z digitalnimi elementi  ter zadevna določila Zakona o varstvu potrošnikov.

Ne glede na prejšnji odstavek družba v primeru nakupa druge oblike digitalne vsebine (t.j. produkta, ki vključuje nepretrgano dobavo digitalnih vsebin) in v kolikor je družba nekaj časa zagotavljala skladnost teh digitalnih vsebine ali digitalnih storitve kupcu (t.j. v kolikor je imel kupec nekaj časa omogočen dostop do vsebin/storitev na namenskem delu spletne trgovine, ki so bile skladne s ponudbo spletne trgovine in temi Splošnimi pogoji), kupcu vrne le sorazmerni del plačane kupnine, ki ustreza obdobju, ko skladnost digitalne vsebine/storitve ni bila zagotovljena.

Družba v primeru iz prejšnjega odstavka kupcu vrne tudi morebitni del kupnine, ki ga je kupec morebiti plačal vnaprej za obdobje pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve, ki bi ostalo, če kupec ne bi odstopil od pogodbe o dobavi digitalne vsebine ali digitalne storitve.

Družba kupcu ne nudi možnosti odstopa od pogodbe in vračila kupnine v zvezi z nakupom digitalnih vsebin, ki so skladne in dobavljene v skladu z zadevnimi določili Zakona o varstvu potrošnikov.

   

Uporaba spletne trgovine s strani mladoletnikov in oseb z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo

Obiskovalec ob obisku, navigaciji ter izvedbi nakupa na spletni trgovini družbi vselej jamči, da je star najmanj 18 let ter da premore ustrezno poslovno sposobnost za sklenitev pogodbe.

Družba ne sprejema naročil oseb, ki so mlajše od 18 let oziroma oseb z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo. Vse take osebe morajo pred navigacijo po spletni trgovini, potrditvijo namestitve piškotkov, izvedbo nakupa oziroma drugo interakcijo, pridobiti soglasje svojega starša oz. skrbnika

V kolikor bo družba sama naknadno ugotovila, da obdeluje osebne podatke mladoletne osebe oziroma osebe z omejeno ali odvzeto poslovno sposobnostjo brez privolitve starša ali skrbnika, bo naredila vse, kar je potrebno, da se vsi posredovani osebni podatki takih oseb izbrišejo.

Družba ne bo zavestno komunicirala oziroma oglaševala posameznikom, glede katerih ji je bilo sporočeno, oziroma je družba sama ugotovila, da so mlajši od 18 let, oziroma, da imajo omejeno ali odvzeto poslovno sposobnost.

   

Potek nakupa na spletni trgovini (tehnični postopki za sklenitev pogodbe)

Uporabnik nakup na spletni trgovini izvede tako da, z uporabo komunikacijskega sredstva izvrši spodaj opisane korake:

 • navigacija do spletne trgovine preko brskalnika, ki ga uporabnik odpre na lastni napravi;

 • iskanje in ogled izdelkov v ponudbi spletne trgovine;

 • ogled  posameznega izdelka s klikom na sliko izdelka ter izbor količine za nakup;

 • dodajanje izbranega izdelka v košarico s klikom na gumb »Dodaj v košarico«;

 • s klikom na podobo košarice v zgornjem desnem kotu in na gumb sledi prehod na predzadnji oziroma zadnji korak zaključka nakupa. Na tem mestu se vrši pregled dodanih izdelkov in spreminjanje njihovih količin, pregled skupne cene z DDV in stroškov pošiljanja pod postavko »Znesek«. Na tem mestu je prav tako mogoče vnesti promocijske kupone in kode;

 • s klikom na gumb »Nadaljuje na plačilo« mora kupec na podstrani »Zaključek nakupa« izbrati način/ponudnika dostave, naslov za dostavo, vnesti zahtevane podatke za dostavo in druge podatke za izvedbo plačila. Podstran »Zaključek nakupa« predstavlja zadnji nakupni korak in je namenjena pregledu sestave celotnega naročila skupaj z zneskom nakupa/plačila, ki vključuje tudi stroške dostave;

 • kupec na podstrani »Zaključek nakupa« pred zaključkom nakupa vrši tudi pregled in izbor plačilne metode ter dodaja promocijske kode in kupone. Če kupec izbere način plačila s kreditno kartico, pa se preko HTTPS protokola in SSL certifikata naloži tako imenovana HPP stran (Hosted Payment Page), na kateri kupec vnese zahtevane podatke kreditne kartice. V tem primeru bo po uspešno opravljeni transakciji znesek plačila nemudoma bremenil transakcijski račun kupca. Če pri transakciji pride do napake, je kupec o tem obveščen in preusmerjen na stran »Zaključek nakupa«, kjer bo imel možnost ponovno izvesti plačilo/transakcijo;

 • s klikom na gumb »Oddaj naročilo« kupec odda svoje naročilo in prejme potrditev naročila preko elektronske pošte;

 • v zgoraj navedeni potrditvi naročila je vsebovan povzetek celotnega naročila skupaj s številko naročila, statusom naročila, navedbo naročenih izdelkov, njihovih količin in cen ter skupna cena vseh izdelkov, ki v zvezi z nakupom bremeni kupca in vključuje vse stroške dostave, davke ter morebitne druge dajatve;

 • ob potrditvi naročila lahko družba kupca po elektronski pošti obvesti tudi o predvidenem roku dobave, v kolikor se ta razlikuje od tistega, ki je bil objavljen na spletni trgovini v času kupčevega nakupa, pri čemer lahko, kadar se ta dva roka razlikujeta, kupec v tem primeru odstopi od pogodbe (naročila) brez kakršnih koli posledic, družba pa mu povrne izvedeno plačilo (glej razdelek »Odstop od pogodbe« teh Splošnih pogojev). V kolikor je ta funkcionalnost v trenutku nakupa na voljo (odvisno od izbranega ponudnika za dostavo), lahko kupec v ločenem sporočilu prejme tudi kodo za sledenje naročilu, ko je naročilo odposlano na njegov naslov.

   

Odstop od pogodbe s strani družbe

Družba si pridržuje pravico, da z utemeljenim razlogom vselej odstopi od sklenjene pogodbe kljub prejemu in potrditvi naročila, kadar:

 • kljub trajnem prizadevanju družbe, da ponujene količine v objavljeni ponudbi izdelkov na spletni trgovini predstavljajo njihovo realno zalogo, naročeni izdelki iz potrjenega naročila niso več na voljo;
 • je pri opisu oziroma ceni izdelka zaznana očitna napaka oziroma bistvena zmota;
 • je kupec družbi zavestno posredoval napačne ali neresnične podatke, zlasti z namenom obhoda morebitne starostne omejitve glede nakupa izdelkov oziroma uporabe spletne trgovine ali z drugim namenom, ki je očitno zavajajoč;
 • kupec blago kupuje kot potrošnik, čeprav gre v resnici za pravno osebo/osebo, ki ne izpolnjuje definicije »potrošnika« oziroma za osebo, ki kupuje blago z namenom nadaljnje prodaje;
 • je bilo plačilo zavrnjeno oziroma ga ni mogoče izvesti, na kar družbo opozori zadevna ponudnica plačilnih storitev oziroma plačilne metode;
 • družba s strani pristojnega javnega organa ali ponudnice plačilnih storitev oziroma plačilne metode prejme obvestilo o zlorabi bančne kartice, ali o kakršni koli drugi zlorabi oziroma obstoju kaznivega dejanja, ki narekuje razveljavitev pogodbe oziroma plačila;
 • je iz preteklih razmerij med družbo in kupcem mogoče sklepati, da bo kupec zlorabil pravico do vračila izdelkov, ki mu kot potrošniku pripada po Zakonu o varstvu potrošnikov;
 • je pri kupcu, ki ni potrošnik pač pa pravna oseba, zaznan začetek ali obstoj stečajnega postopka oziroma drugega likvidacijskega postopka, ki bi lahko otežil izvedbo plačila;

pri čemer se bodo v zvezi s tem smiselno uporabljala določila razdelka »Vračilo plačil kupcu v primeru odstopa od pogodbe« teh Splošnih pogojev poslovanja.

   

Tehnična sredstva, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila

Pred oddajo naročila je uporabniku preko grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:

 • vidi in pregleda izdelke, ki jih je izbral in dodal v nakupovalno košarico;

 • vidi in pregleda opis posameznega izdelka, njegovo ceno, ter skupno ceno celotne izbrane količine izdelkov;

 • spreminja izbrano količino posameznega izdelka in izračuna novo ceno tako spremenjene količine  oziroma novo celotno ceno naročila (v ustrezno vnosno polje na podstrani košarice vnese novo številko izbrane količine);

 • odstranjuje izbrane izdelke, ki jih ne želi kupiti (v ustrezno vnosno polje na podstrani košarice vnese zmanjšano številko količine) in s tem zmanjša celotni znesek naročila.

Pred potrditvijo naročila je uporabniku preko grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav;

 • spreminja izbrano količino izbranega izdelka;

 • spreminja vnesene podatke (npr. za dostavo izdelkov, za plačilo, ipd.);

 • spreminja izbrani način plačila ter;

 • pregleduje in potrjuje posamezne spremembe naročila;

pri čemer ima pri vsakem nakupnem koraku kupec možnost, da se vrne korak nazaj (npr. klik na gumb »Nazaj« v brskalniku, klikne na novo polje spustnega menija, klikne na poglavje zgornjega menija oziroma klikne na logotip družbe).

   

Cene izdelkov

Vse navedene cene izdelkov veljajo v trenutku nakupa in veljajo do sprejema novega cenika (t.j. množične vpeljave novih cen v ponudbo spletne trgovine) oziroma posamične posodobitve cen izdelkov v ponudbi spletne trgovine.

Ponudba izdelkov velja dokler so izdelki v ponudbi spletne trgovine na zalogi oziroma v ponudbi in kot take veljajo do odprodaje zalog.

Cene v spletni trgovini so prodajne cene izdelkov, ki ne vsebujejo stroškov dostave, le ti se namreč prikažejo in upoštevajo, ko obiskovalec izbere metodo oz. kraj dostave ob zaključku nakupa, pri čemer se ob izbiri posamezne metode pripadajoča cena dostave prišteje k končni ceni nakupa, kot je to natančneje opredeljeno v razdelku »Dostava« teh Splošnih pogojev.

V primeru popustov in drugih promocij, ki vplivajo na končno ceno posamičnega izdelka, bodo te vselej objavljene na način, ki bo uporabniku nudil razlikovanje med ceno pred in po znižanju, z izjemo morebitnih promocijskih kod oziroma kod za popuste, ki se vselej obračunajo pri njihovem vnosu na zadevnem koraku zaključka nakupa.

Cena za enoto pri posamičnem izdelku ni označena, v kolikor gre za ceno na enoto, ki je enaka objavljeni prodajni ceni izdelka oziroma kadar to tudi sicer ne bi pripomoglo k primerjavi cen, oziroma kadar se v isti embalaži prodajajo različni izdelki, kar vse izhaja iz same narave ali namena izdelkov.

Vse cene v spletni trgovini so navedene v evrih z DDV.

Cene izdelkov niso prilagojene na podlagi avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

   

Načini plačila

Nakupe na spletni trgovini je mogoče opraviti na sledeče načine:

 • plačilo s kartico, ki je navedena na zaključnem koraku nakupnega procesa,
 • plačilo po povzetju
 • plačilo po predračunu
 • plačilo z uporabo darilnega bona (kartice)

Po prejemu plačila na podlagi zgoraj navedenih plačilnih metod, bo družba naročilo predala partnerjem za dostavo v najkrajšem možnem času, kot je to navedeno v razdelku »Dostava« teh Splošnih pogojev.

   

Posredovanje računa

Družba potrošniku za prodano blago, opravljeno storitev ali dobavljeno digitalno vsebino izda račun v obliki fizične listine, ki je vstavljena v naročeni paket oz. v obliki .pdf dokumenta, pri čemer je tak račun poslan kupcu na njegov elektronski naslov.

Družba račun izda brezplačno ne glede na obliko in način posredovanja računa.

Na računu je navedena razčlenjena cena po postavkah in morebitna navedba zneska DDV (v kolikor je to relevantno) ter opredelitev vseh drugih stroškov, ki so povezani z nakupom.

Družba kupcu omogoča, da ta preveri pravilnost zaračunanega zneska glede na dogovorjene lastnosti in količino kupljenega blaga, opravljene storitve ali dobavljene digitalne vsebine.

Kupec je dolžan preveriti pravilnost oddanih podatkov pred oddajo naročila.

Kupec se lahko na družbo obrne glede popravka že izdanega računa preko uradnega elektronskega naslova družbe, ki je naveden na začetku teh Splošnih pogojev.

Družba si pridržuje pravico, da ne upošteva kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov, v kolikor napake na računu izvirajo iz ravnanj oz. pomanjkljivosti, ki so na strani kupca.

   

Dostava

Družba in njeni partnerji za dostavo izdelke dostavlja na območju Republike Slovenije in Republike Hrvaške.

Če imate vprašanje glede dostave ali poštnine nas lahko kontaktirate na [email protected].

   

Cena dostave

Družba sodeluje z različnimi partnerji za dostavo, ki jih izbira po lastni presoji.

Družba omogoča dostava na dom, dostavo z metodo poštno ležeče, dostavo na Paketomatu, dostavo GLS na dom, dostavo GLS v paketomat oz. osebni prevzem - na sedežu podjetja (Virmaše 133, 4220 Škofja Loka).

Strošek dostave za naročilo je 3,70 EUR ne glede na težo in količino poslanih paketov, v primeru, da skupni znesek naročila presega vrednost 50 EUR pa je dostava brezplačna.

  

Strošek provizije pri pošiljanju blaga

Stroške provizije pri dostavi na dom, poštno ležeče ali dostava na paketomat provizijo odkupnine krije Svet erotike.

Stroške provizije pri dostavi na bencinski servis Petrol krije naročnik. Višina provizije za dostavo na bencinski servis znaša 1,50 €. Provizijo plačate ob prevzemu naročila družbi Petrol d.d.

  

Predviden rok dostave

Naročila so predvidoma dostavljena po Sloveniji v 1-3 delovnih dneh od prejema plačila.

V času praznikov in med vikendi se dostavni časi lahko podaljšajo. 

Družba si posledično pridržuje pravico, da predviden rok dostave podaljša in ne odgovarja za škodo, ki bi kupcu oziroma tretji osebi morda nastala, ker je partner za dostavo prekoračil predviden rok dostave, oziroma zaradi nastopa drugih okoliščin, ki prav tako ležijo izven vpliva družba (npr. naravne nesreče).

 

Popusti, promocijske kode, kode za popust in boni

Promocijske kode, kode za popust in bone (darilne kartice) je mogoče koristiti tako, da kupec kodo vpiše v ustrezno polje pri zadevnem koraku nakupa, kot je to podrobneje opisano v razdelku »Potek nakupa na spletni trgovini (tehnični postopki za sklenitev pogodbe)«.

Popusti in druge ugodnosti, ki vplivajo na ceno izdelkov, kakor tudi popusti na izdelke, ki so posebej označeni, kot je to navedeno v razdelku »Posebne oznake izdelkov«, se med seboj ne seštevajo.

Promocijske kode, kode za popust in boni se seštevajo s popustom posameznega izdelka, vendar je na vsak izdelek mogoče aplicirati le eno tako kodo ozirom bon.

Promocijskih kod, kod za popuste in bonov ni mogoče menjati za gotovino ali drugo obliko ugodnosti pri družbi.

   

Posebne oznake izdelkov

•   Novi izdelki: z oznako »Novo« je lahko označen izdelek, ki pred umestitvijo med ponujene izdelke spletne trgovine, še ni bil na voljo za nakup. Tako oznako bo izdelek imel minimalno 14 dni in maksimalno 2 meseca.

•   Priporočeni izdelki: z oznako »Priporočamo« je lahko označen izdelek, ki se je izkazal kot dobro sprejet pri ostalih kupcih glede na količino prodanega blaga oz. prejete ocene in pohvale.

•   Znižanja: z oznako »Popust« oziroma »Akcija!« oziroma s prečrtano ceno je lahko označen izdelek, ki ima ceno znižano v znatni meri glede na ceno, ki jo je izdelek imel pred prejemom te oznake. Odstotek oziroma višina znižanja je navedena ob izdelku (t.j. izpisan odstotek oziroma prečrtana akcijska cena ob siceršnji redni ceni). Izdelki so znižani naključno število dni, saj znižanja redno posodabljamo glede na aktualno stanje zalog in zabeleženo količino povpraševanja. Ob znižanju je vselej navedena tudi povprečna cena izdelka v zadnjih 30 dneh pred znižanjem. V posameznih primerih se lahko zgodi, da zaradi odprodaje izdelkov po akcijskih cenah le-ti niso več na zalogi in tako na voljo za naročilo, pri čemer bomo v najkrajšem času takim izdelkom umaknili oznako »Popust« oziroma »Akcija« ter pripisali oznako »Trenutno ni na zalogi«.

•    Razprodani izdelki: z oznako »Trenutno ni na zalogi« oziroma »Trenutno ni dobavljiv« je lahko označen izdelek, ki ga v spletni trgovini trenutno nimamo na zalogi in ga ne bomo mogli pridobiti od dobavitelja v času, ki je sicer predviden za dostavo zadevnega izdelka.

•    Ocene in mnenja o izdelkih: z zvezdicami oziroma številkami lahko družba objavlja ocene izdelkov, ki jih sama oziroma s pomočjo partnerjev občasno pridobiva (npr. s pomočjo anketiranja kupcev, preko elektronskih sporočil, ki so poslana družbi, ipd.) na vseh pripadajočih spletnih mestih in povezanih družbenih omrežjih, ki pripadajo družbi, kakor tudi preko drugih elektronskih kanalov.

   

Odstop od pogodbe

Kdaj odstop od pogodbe ni mogoč?

Skladno 135. člena Zakona o varstvu potrošnikov pri določenih oblikah blaga odstop od pogodbe ni mogoč. Tak primer obstaja med drugim v primeru zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat (npr. lubrikanti, zapečatene spolne igrače, spodnje perilo, ipd.).

Kdaj je odstop od pogodbe vseeno mogoč in kako ga izvesti?

Ne glede na zgoraj navedeno, je pri drugih izdelkih odstop od pogodbe vselej mogoč v skladu z določili teh Splošnih pogojev oziroma Zakona o varstvu potrošnikov.

Vsak kupec (navedeno velja izključno za fizične osebe), ki pridobi izdelek za namene izven svoje pridobitne dejavnosti, ima pravico, da v 14 dneh od prevzema izdelkov družbi sporoči, da odstopa od pogodbe (naročila), ne da bi mu bilo treba navesti razlog.

Navedeni 14 dnevni rok začne teči z dnem, ko kupec pridobi pravico posesti nad blagom (npr. prevzame paket od dostavljavca, v njegovem imenu prevzame paket pooblaščena oseba, ipd.).

Svojo željo po odstopu od pogodbe lahko kupec v zgoraj navedenem roku družbi sporoči tako, da pošlje izpolnjeni obrazec, ki ga predvideva Zakon o varstvu potrošnikov in je kupcu dostopen na tej povezavi[BB1] , oziroma tako, da pošlje nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe in za katero naročilo oziroma izdelke gre, na:

 • elektronski naslov družbe:[email protected]
 • fizični naslov družbe: SPLETNA TRGOVINA DAMJAN MUHVIČ S.P., Rupa 25, 4000 Kranj

Kot obrazec za odstop lahko kupec uporabi tudi naslednji vzorec, in sicer tako, da ga prepiše oziroma prekopira na list papirja in ga pošlje na naslov družbe (oziroma tako, da ga prekopira v elektronsko sporočilo in ga pošlje na zgoraj navedeni elektronski naslov), ter pred tem izpolni polja, ki so označena z *:

 

SPLETNA TRGOVINA DAMJAN MUHVIČ S.P.

Rupa 25

4000 Kranj

 

Obveščam vas, da odstopam od pogodbe za prodajo naslednjega blaga: * (navedete izdelke, ki ste jih kupili).

Blago je bilo naročeno dne: * in prejeto dne: b*

Ime kupca: *

Naslov kupca: *

Podpis kupca: * (samo če se obrazec pošlje na papirju)

Datum: *

 

Šteje se, da je bilo obvestilo o odstopu oddano pravočasno, v kolikor ga je kupec poslal družbi v 30 dnevnem roku iz drugega oziroma tretjega odstavka tega razdelka. Skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov je dokazno breme glede uveljavljanja pravice do odstopa od pogodbe na kupcu.

Vrnitev prejetih izdelkov družbi v zgoraj navedenem roku za odstop se prav tako šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe (posebno sporočilo oziroma obrazec v tem primeru nista potrebna).

V primeru odstopa od pogodbe mora kupec vselej vrniti prejete izdelke. Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe je posledično strošek vračila izdelkov, ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku službe za dostavo, ki jo izbere kupec.

  

Vračilo izdelkov v primeru odstopa od pogodbe

V primeru odstopa od pogodbe mora izdelke vrniti družbi najkasneje v roku 14 dni od dneva, ko je potrošnik družbi poslal sporočilo v zvezi z njegovim odstopom od pogodbe.

Če je kupec izdelek že prejel in odstopa od pogodbe, ga vrne ali izroči družbi oziroma osebi, ki jo družba pooblasti za prevzem blaga nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po tem ko je poslal obvestilo družbi, da odstopa od pogodbe na daljavo brez razloga.

To kupec stori tako, da izdelke pošlje:

 • po pošti na fizični naslov družbe: SPLETNA TRGOVINA DAMJAN MUHVIČ S.P., Rupa 25, 4000 Kranj

Šteje se, da je kupec pravočasno vrnil izdelek, če ga je poslal družbi pred iztekom 14-dnevnega roka za vračilo.

Navedeni rok ne velja v primeru, ko bo družba kupcu ponudila, da sama prevzame blago (oz. da bo to storila njena pooblaščena oseba), pri čemer bo v tem primeru družba kupcu podatke o tej osebi in o datumu ter kraju prevzema sporočila naknadno po elektronski pošti takoj, ko bo kupec njej posredoval obvestilo, da odstopa od pogodbe. V kolikor kupec takšnega obvestila od družbe ne bo prejel, se bo štelo, da mora kupec sam poskrbeti za vračilo blaga družbi (npr. s pomočjo pošte).

Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je posledično strošek vračila izdelkov, ki se v primeru pošiljanja s pomočjo pošte ali druge dostavne službe obračunava po ceniku službe za dostavo, ki jo izbere kupec.

Stroški vračila blaga, ki ga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti, bremenijo družbo.

Kupec mora izdelek vrniti družbi v nepoškodovanem stanju in v nespremenjeni količini, razen če je izdelek uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec.

Kupec izdelkov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Kupec sme opraviti ogled in preizkus izdelkov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja izdelka. Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja izdelka.

Družba ne sprejema pošiljk, ki so odposlane na njen naslov z odkupnino.

V primeru odstopa od pogodbe lahko družba kupcu prepreči vsakršno nadaljnjo uporabo digitalne vsebine ali digitalne storitve, in sicer zlasti tako, da kupcu onemogoči dostop do digitalne vsebine ali digitalne storitve ali onemogoči kupčev uporabniški račun.

   

Vračilo plačil kupcu v primeru odstopa od pogodbe

V kolikor se družba strinja s tem, da je kupec upravičen do odstopa od pogodbe, bo vračilo opravljenih vplačil vključno s stroški dostave, razen dodatnih stroškov dostave v primerih, ko je kupec izbral obliko dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave (npr. hitre dostave), izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe iz razdelka »Odstop od pogodbe« teh Splošnih pogojev.

V primerih, ko se družba ne bo strinjala s tem, da je kupčev odstop od pogodbe upravičen, bo o tem obvestila kupca v 5 dneh od prejema obvestila o odstopu od pogodbe, kupec pa ima pravico, da sproži postopek s pritožbo, kot je to navedeno v razdelku »Uveljavljane stvarnih napak in pritožb« teh Splošnih pogojev.

Družba vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je ta uporabil pri nakupu na spletni trgovini (običajno s plačilom na transakcijski račun kupca), razen če je kupec izrecno zahteval uporabo drugačnega plačilnega sredstva in če kupec zaradi tega ne nosi nobenih dodatnih stroškov.

Kupec v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila blaga ali digitalne vsebine, ki je dobavljena na materialnem nosilcu podatkov.

Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen bon, koda za popust ali promocijska koda, se ta promocijska sredstva upoštevajo tako, kot da je bil na naročenem izdelku veljaven popust v višini promocijskega sredstva, uporabljena promocijska sredstva pa se kupcu ne vrnejo. Kupcu se vselej vrne le dejansko vplačan znesek nakupa. Darilni bon (kartica) se pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in se vrne uporabniku v obliki novega darilnega bona (kartice), vplačani znesek pa se nakaže oziroma drugače vrne kupcu.

Če se kupec odloči za odstop od pogodbe pri izdelkih, ki tvorijo komplet, lahko za celoten komplet zahteva zamenjavo za enak komplet ali vračilo kupnine. Kupec lahko zamenja izdelek iz kompleta, v primeru stvarne napake ali poškodbe izdelka, vendar zanj ne more zahtevati vračila kupnine (pač pa se vračilo vrši samo v kontekstu celotnega kompleta). V primeru uveljavljanja garancije izdelka iz kompleta velja garancijski rok proizvajalca.

V izjemnih primerih, lahko družba kupcu ponudi tudi odkup izdelka z ustrezno odškodnino, ki jo družba z zapisnikom določi ob vračilu. Odkup z znižano vrednostjo se upošteva ob potrditvi kupca po elektronski pošti. Kupec omenjeno odkupnino koristi izključno ob naročilu drugega izdelka enake ali višje vrednosti (dobropis) iz ponudbe izdelkov na spletni trgovini družbe.

Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določila veljavnega Zakona o varstvu potrošnikov.

   

Neskladnosti blaga oz. digitalnih vsebin/storitev

Izdelek ima stvarno napako (oz. je neskladen), če nima:

 • lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo;

 • lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero ga kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;

 • lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;

 • če je prodajalec kupcu izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom.

Stvarno napako (oz. neskladnost) v zvezi s kupljenim izdelkom lahko kupec uveljavlja pri nakupu kateregakoli izdelka spletne trgovine (tudi digitalne vsebine), če denimo izdelek ne deluje, če nima lastnosti, ki bi jih moral imeti, ali če kako drugače ni skladen s ponudbo, ki je bila v zvezi z njim objavljena na spletni trgovini.

V primeru neskladnosti blaga lahko kupec, ki je o neskladnosti blaga obvestil družbo (npr. preko elektronskega naslova, ki je naveden na začetku teh Splošnih pogojev), zahteva od družbe, da ta:

 • brezplačno vzpostavi skladnost blaga (v obdobju, ki ni daljši od 30 dni), pri čemer lahko izbira med popravilom blaga in zamenjavo blaga z novim brezhibnim blagom (razen, kadar je zamenjava/popravilo nemogoča ali predstavlja nesorazmerne stroške za družbo v primerjavi z drugim jamčevalnim zahtevkom ob upoštevanju vseh okoliščin, pri čemer so mu v tem primeru na voljo preostali jamčevalni zahtevki),
 • zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo,
 • ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

Če je obstoj neskladnosti blaga sporen, družba o tem pisno obvesti kupca v osmih 14 od prejema jamčevalnega zahtevka kupca.

Kadar kupec odstopi od prodajne pogodbe iz naslova obstoja neskladnosti oziroma iz tega naslova zahteva sorazmerno znižanje kupnine, bo družba (v kolikor se bo z obstojem neskladnosti strinjala), kupcu vrnila plačan znesek (oziroma sorazmerno znižan znesek) nemudoma, vendar najpozneje v osmih dneh po prejemu blaga ali dokazila, da je kupec blago poslal nazaj oz. od dneva prejema zahtevka za sorazmerno znižanje kupnine.

Kadar je za vzpostavitev skladnosti potrebno popravilo ali zamenjava blaga, mora kupec družbi prepustiti zadevni neskladni izdelek (t.j. izdelek s stvarno napako), pri čemer bo družba zadevi izdelek prevzela nazaj na lastne stroške.

Kupec lahko zadrži plačilo preostalega dela kupnine ali del preostalega dela kupnine, dokler družba ne izpolni zgoraj navedene zahteve, ki jo je kupec v zvezi z neskladnostjo sporočil družbi. Kupec lahko skladno z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov, to pravico uveljavlja z izjavo, s katero družbo obvesti o svoji odločitvi.

Kupec lahko odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska tudi kadar se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga, ob izpolnjenosti pogojev iz 83. člena Zakona o varstvu potrošnikov.

V vsakem primeru ima kupec tudi pravico, da od družbe zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza blaga, ki nastanejo zaradi uveljavljanja zgoraj navedenega jamčevalnega zahtevka.

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova neskladnosti blaga oz. digitalne vsebine/storitve, če o napaki obvesti družbo v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita (oz. glede neskladnosti digitalne vsebine/storitve, ki se pokaže v času celotnega zakupljenega obdobja neprekinjene dobave oz. v obdobju dveh let od dobave digitalne vsebine ali digitalne storitve).

Družba ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

Če je predmet pogodbe med družbo in kupcem rabljena stvar, družba ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine 1 leto odkar je bila stvar izročena.

Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku 12 mesecev od dneva izročitve.

     

Uveljavljanje stvarnih napak in pritožb

Kupec lahko uveljavljanje stvarne napake v zvezi z izdelkom pri družbi tako, da ji:

 • elektronski naslov družbe: [email protected]
 •  fizični naslov družbe: SPLETNA TRGOVINA DAMJAN MUHVIČ S.P., Rupa 25, 4000 Kranj

pošlje sporočilo, v katerem navede katere izdelke je kupil od družbe in kdaj, ter kakšno stvarno napako je zaznal, pri čemer je priporočljivo, da se v sporočilo umesti tudi račun, ki mu ga je družba izdala v zvezi z nakupom zadevnega izdelka oziroma druga dokazila, ki dokazujejo, da je izdelek kupil pri družbi (npr. elektronsko sporočilo, ki vsebuje potrditev naročila). Priporočeno je, da se v sporočilo vključi tudi slikovno gradivo, videoposnetek, ali drugo gradivo, ki pojasnjuje očitano stvarno napako. Po potrebi vas bomo zaprosili za možnost, da izdelek s stvarno napako pregledamo (npr. tako, da bomo na lastne stroške organizirali pošiljanje oziroma prevzem izdelka v pregled).

Obvestilo o obstoju stvarne napake lahko kupec sporoči družbi tudi osebno, pri čemer mu bo družba v takem primeru izdala potrdilo o tem.

Ko družba prejme kupčevo sporočilo o uveljavljanju obstoja stvarne napake (reklamacijo) in v kolikor se družba z obstojem stvarne napake strinja, bo družba predlaganemu zahtevku kupca (odprava napake, menjava izdelka, vrnitev sorazmernega dela kupnine, vračilo plačanega zneska) ugodila najkasneje v osmih dneh po prejemu zahteve po uveljavitvi stvarne napake (reklamacije), pri čemer bo družba v morebitnih primerih, ko bi uveljavljeni zahtevek kupca terjal dlje časa za izvršitev (npr. dlje časa za izvedbo popravila), kupca znotraj opisanega osem dnevnega roka o tem opozorila, ter se z njim uskladila glede nadaljnjega postopanja.

Tudi če se z zatrjevanim obstojem stvarne napake družba ne bo strinjala, bo družba kupcu prav tako odgovorila v roku osmih dni.

Če v navedenem roku kupec ne dobi odgovora družbe v zvezi s tem, lahko poda prijavo na Tržni inšpektorat Republike Slovenije, Dunajska cesta 160 1000 Ljubljana, T: 01 280 87 00 , elektronski naslov: [email protected].

Družba ima vzpostavljen tudi sistem za obravnavanje drugih pritožb z zvezi z izdelki oziroma nakupom na spletni trgovini. Glede morebitne pritožbe se lahko uporabnik oziroma kupec obrne na družbo prek:

Družba bo v petih delovnih dneh potrdila, da je prejela pritožbo in v nadaljnjih osmih dneh obvestila uporabnika oziroma kupca o poteku postopka s pritožbo. Družba si bo prizadevala po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med družbo in uporabnikom oziroma kupcem izključno krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 

Za te Splošne pogoje in za vse spore med družbo in uporabnikom oziroma kupcem velja in se uporablja slovensko materialno in procesno pravo.

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji, se smiselno uporabljajo veljavna določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

    

Garancija za brezhibno delovanje določenih izdelkov

Izdelki, ki so objavljeni na spletni trgovini imajo garancijo, če je ta izrecno zapisano v garancijskem listu ali na računu, ki je kupcu posredovan hkrati z izdelkom.

Poleg garancijskega lista, bo pri izdelkih, ki imajo garancijo, družba kupcu skupaj z izdelkom posredovala tudi navodil za sestavo in uporabo ter seznama pooblaščenih servisov.

Pri izdelkih, ki imajo garancijo, bo proizvajalec kupcu zagotovil brezplačno odpravo napak v času garancijskega roka, ki je naveden na garancijskem listu, v okviru pooblaščenega servisa, s katerim ima sklenjeno pogodbo za dobavo nadomestnih delov, najkasneje v roku 45 dni od prejema zahteve za odpravo napake, sicer bo kupcu izdelek nadomeščen z enakim novim in brezhibnim izdelkom.

V kolikor popravilo zaradi narave izdelka ni možno, se kupcu zamenja izdelek ali povrne kupnina.

Poleg tega, bo pri izdelkih, ki imajo garancijo, proizvajalec potrošniku še vsaj tri leta po poteku garancijskega roka zagotavljala možnost popravila, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate (proti plačilu), v kolikor navedeno sodi pod pogoje zadevne garancije.

Vprašanja o tem katero blago ima garancijo in kako lahko kupec uveljavlja garancijo, je mogoče zastaviti družbi s sporočilom, ki je poslano na elektronski naslov družbe: [email protected].

 

Postopek uveljavljanja pravic iz naslova garancije

Kupec mora v garancijskem roku in pod garancijskimi pogoji s pisno vlogo od dajalca garancije (proizvajalca) ali pooblaščenega servisa zahtevati odpravo napak, pri tem pa mora predložiti tako izdelek kot garancijski in servisni list ter kopijo računa.

Kupca v zvezi z odpravo napak ali nadomestitvijo izdelka ne bremenijo kakršni koli stroški.

Kupec lahko zaradi hitrejše in učinkovitejše obravnave garancije pošlje izdelek neposredno na najbližji pooblaščeni servis, sicer pa lahko pisni zahtevek z natančnim opisom napake in blago pošlje tudi družbi, bodisi na

ali

 • fizični naslov družbe: SPLETNA TRGOVINA DAMJAN MUHVIČ S.P., Rupa 25, 4000 Kranj

Družba bo kupcu v roku 8 delovnih dni odgovorila na prejeti garancijski zahtevek.

Če družba ugotovi, da je do napake na izdelku prišlo zaradi nepravilnega ravnanja kupca, zaradi česar se izkaže, da je garancijski zahtevek neupravičen, bo izdelek s pisnim obvestilom poslal nazaj na njegove stroške.

    

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Družba je iz registra za izvajalca, pristojnega za izvensodno reševanje pravnih sporov (IRPS), ki ga lahko potrošnik sproži preko platforme Evropske komisije za spletno reševanje sporov, izbrala:

PERSVET, IZOBRAŽEVANJE, d.o.o.

Radio cesta 5

1230 Domžale

http://www.persvet.eu/#/spori

Družba nudi spletno trgovino na območju Republike Slovenije, torej znotraj Evropskega gospodarskega prostora, ter posledično na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na tej povezavi:

    

Avtorske pravice in lastništvo nad intelektualno lastnino

Pripadajoča programska oprema in vsebine spletnega trgovine, vključno z vsemi besedili, grafikami, logotipi, gumbi, slikami, avdio posnetki in računalniškimi programi, so izključna last družbe oziroma njenih partnerjev.

Z avtorsko pravico so prav tako zaščitene vse podatkovne zbirke (kar vključuje njihov izbor, urejenost in sestavljenost), do katerih lahko dostopate na spletni trgovini.

Vsakršno nepooblaščeno razmnoževanje, spreminjanje, distribucija, prenos, ponovna objava, prikazovanje ali izvajanje programske opreme oziroma vsebin na spletni trgovini je strogo prepovedano.

   

Dovoljena uporaba

Spletne trgovine ni dovoljeno uporabljati drugače, kot za naslednje zasebne in nekomercialne namene: (i) ogledovanje spletne trgovine; (ii) interakcija z gumbi, kontaktnimi obrazci in drugimi vidiki spletne trgovine za izvedbo nakupa, (iii) deljenje in objava povezave do spletne trgovine. 

Uporaba avtomatiziranih sistemov ali programske opreme za črpanje podatkov s spletne trgovine mesta v komercialne namene (»screen scraping«) je strogo prepovedana.

   

Predhodne informacije in informacije, ki jih družba nudi kot ponudnica storitve informacijske družbe

Družba zagotavlja lahek, neposreden in enostaven dostop do svojih podatkov (t.j. podatkov o svojem podjetju in sedežu, o veljavnem elektronskem naslovu za hitro in učinkovito komuniciranje, ter svojo matično oziroma davčno številko, podatek o vpisu v register z navedbo registra in številke vpisa in dejstvo, da je oziroma ni zavezana k plačilu davka na dodano vrednost) na dnu spletne trgovine oziroma na začetku teh Splošnih pogojev. Družba naziva pristojnega državnega organa, zbornice ali druge nadzorne organizacije, naziva poklicne zbornice oziroma združenja, poklicnega naziva in države, v kateri je bil ta podeljen, ter napotil na veljavna poklicna pravila te države in načinov dostopa do njih, ni objavila, saj na dan začetka veljavnosti oz. zadnje spremembe teh Splošnih pogojev za svojo dejavnost ne potrebuje posebnih dovoljenje oziroma ne opravlja poklica oziroma dejavnosti, za katera so predpisani posebni pogoji ali obvezno združevanje v zbornice ali podobna združenja.

    

Vklopi razum zahtevaj račun

Družba mora za dobavo blaga ali storitev izdati račun in ga izročiti kupcu.

   

Začetek veljavnosti teh Splošnih pogojev

Te Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo od 12. 4. 2022 dalje.

 

 SPLETNA TRGOVINA DAMJAN MUHVIČ S.P.